Ас. д-р Боряна АНТОНОВА


Асистент по История на България (Стопанска история) в Икономически университет – Варна.

Преподавателски опит:

Води семинарни заниятия на учебни дисциплини: История на икономиката (Стопанска история) и Европеистика за всички специалности в университета.

„Доктор по история“ със защитена дисертация на тема „Развитие и модернизация на пътно-съобщителната инфраструктура в българските земи 1856 – 1878 г.“
Рецензенти: проф. дин. Иван Стоянов, проф. дин. Иван Русевр проф. д-р Пламен Митев, доц. д-р Надя Манолова, доц. д-р Пенчо Пенчев.
Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2016 г.)

Специализация и работа по научни проекти:

Програма „Сасакава“, Истанбул, Турция (2015 г.)
Американския научен център в София, ARCS Residential Fellowship for Southeast European Scholars, София (2014 г.)

IBA Ottoman and Turkish language, History and Culture Summer School, Истанбул, Турция (2014 г.)
Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ“, Будапеща, Унгария (2014 г.)

Американския научен център в София, ARCS Bulgarian Scholars Program for research in Athens or in Turkey, Истанбул, Турция (2013 г.)

Докторантски проект в областта на хуманитарните науки на Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер” на СУ „Св. Климент Охридски“, Лондон, Великобритания (2013 г.)

Интензивна Еразъм програма „Сандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“, Велико Търново (2012 – 2013)

Студентски обмен „Еразъм” в Янински университет, Янина, Гърция, (2010 – 2011)

Училище за Новогръцки език, Солунски университет „Аристотел“, Солун, Гърция, (2010 г.)

Основни изследователски области и интереси:

Развитие и модернизация на транспорта и комуникациите в Османската империя през XIX век.
Чуждестранни инвестиции, социални мрежи и модернизация в Османската империя и българските земи през XIX в.
Танзиматът и икономическото развитие на Османската империя и Балканите.
Развитие на и модернизация на българските земи през XIX в.

Основни публикации:

Османските железници на балканите – хронология и периодизация. [– Сборник с изследвания в памет на проф. дин Велко Тонев] (под печат)

The appearance of railways in Rumelia and the changes in the standards of traveling. In: “Standards of the Everyday Life during the Middle Ages and Modern Times”. A Collection of Papers from Erasmus IP (Veliko Tarnovo 13-24 May 2012).

Емигрантсвото на Светослав Миларов в Австро-Унгария. – История, година ХХ, кн. 3, 2012, с 217-237.

Как се издига дребният балкапански търговец – В: „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”. Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси (Жеравна 12-13 май 2009; Велико Търново 15-16 Октомври 2010). Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново, 2012, с. 55-63.

Светослав Миларов и паметта за него. Анамнеза, IX, 2014, кн. 2, с. 31-112.

Тайната мисия на шпионина-патриот Светослав Сапунов през декември 1869 – януари 1870 г. – В: XVIII Кюстендилски четения 2011 г. „Дебати и проблеми в модерната българска историческа наука“, Кюстендил – София, 2013, с. 84-117.

И инак човек да има парички тук ниjе т?й лошаво“. Южнославянският пансион на Тодор Минков през погледа на Илия Миларов – В: „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време”. Сборник с материали от Прета научна кръгла маса (Гьолечица 1-3 Юни 2011), (под печат).


« Обратно в Галерията

 

Ас. д-р
Боряна АНТОНОВА

Член на ЦСИИ

Секретар на организационния комитет на ЦСИИ

Преподавател по:
Стопанска история и Европеистика