Гл.ас. д-р Петър СТОЯНОВГлавен асистент в катедра „Политическа икономия“, секция „Стопанска история“ в Университета за национално и световно стопанство – София

Доктор по история

Тема на дисертацията: „СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ (1919-1939 г.)”


Научни интереси:

Финансова история, Стопанска история, История на икономическата мисъл


ПУБЛИКАЦИИ:

„Развитие на преките данъци в данъчната система на България от Освобождението до края на XIX век.”, „Надежди и разочарования в историята”, Благоевград, 2005г.

„Реформи и промени в преките данъци по време на управлението на БЗНС и Демократическия сговор (1920-1925 г.).”, Историкии, Научни изследвания в чест на доцент д-р Стоян Танев, Шумен, 2007г.

„Законът за акциза на ракиите от 1903г.", "България- 100 години юридическа суверенна държава”, София, 2010г.

„Данъчната политика за българските правителства по време ма войните1912-1918г.” , годишник на юридическия факултет по случай 90 години от създаването на УНСС „AUREA златни правила”, София, 2010г.

„Проблеми в акцизното облагане между двете световни войни”- Юбилейна международна научна конференция на тема: "БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО" организирана от Юридическия факултет към УНСС, 31.03.2011.

„Разпределение на данъчната тежест върху отделните стопански групи в България между двете световни войни.”, Първа национална конференция по политическа икономия на тема: „ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ”, организирана от катедра Политическа икономия, 2013

НАУЧНИ ПРОЕКТИ:

Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“,05.07.2013-31.10.2014г.

УЧЕБНИЦИ:

Увод в Стопанската история (в съавторство), С., УИ”Стопанство”, 2011.

« Обратно в Галерията


Гл. ас. д-р
Петър СТОЯНОВ

Учредител на ЦСИИ

Преподавател по :

Зодия:


Баща на :


Интереси:


Обича да чете:

Обича да слуша:

Любим филм:


Описва себе си като:

Би участвал в публичниа дискусия на тема:


Любим цитат:


Мото:

« Обратно в Галерията